THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 27-09-2021
26-09-2021 694 | 26 TRÚNG 3C: 694 | TRƯỢT
25-09-2021 408 | 96 TRÚNG 3C: 408 | TRƯỢT
24-09-2021 668 | 40 TRƯỢT | TRÚNG SL: 40X2
23-09-2021 534 | 09 TRÚNG 3C: 534 | TRƯỢT
22-09-2021 883 | 41 TRƯỢT | TRƯỢT
21-09-2021 084 | 83 TRƯỢT | TRÚNG SL: 83X3
20-09-2021 019 | 01 TRÚNG 3C: 019 | TRƯỢT
19-09-2021 956 | 08 TRƯỢT | TRƯỢT
18-09-2021 902 | 83 TRƯỢT | TRÚNG SL: 83X2
17-09-2021 330 | 78 TRÚNG 3C: 330 | TRÚNG SL: 78X2
16-09-2021 093 | 97 TRÚNG 3C: 093 | TRÚNG SL: 97X2
15-09-2021 964 | 81 TRƯỢT | TRÚNG SL: 81
14-09-2021 158 | 10 TRƯỢT | TRÚNG SL: 10X2
13-09-2021 538 | 32 TRƯỢT | TRÚNG SL: 32X2
12-09-2021 348 | 93 TRƯỢT | TRƯỢT
11-09-2021 654 | 19 TRÚNG 3C: 654 | TRÚNG SL: 19X2